МИСИЯТА на НСУСУ е пряко обвързана с НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА (2006 – 2015 г.) на МОН, в която е записано, че „ ... Главна ценност в образователната система е детето (ученикът). Всяка идея за развитие на българското училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка трябва да бъде осмисляна през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници в образователния процес – учители, директори, кметове и общинска администрация, министър и администрация на Министерството на образованието и науката, издатели на учебници и учебни помагала и др. – следва да бъдат подчинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца…“ В контекста на цитирания от Програмата текст МИСИЯТА, а в същото време и приносът на НСУСУ към системата на българското образование ще се изразяват в активното съдействие за: усъвършенстване и за свободно, достойно и квалифицирано упражняване на професията на учителите специалсти, свързана с образованието и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; подобряване на възпитанието, обучението, терапията, професионалното изграждане и социалната интеграция на децата, учениците и младежите с интелектуална недостатъчност; формиране на национални и общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата със специални образователни потребности; привличане на общественото внимание към проблемите на различните деца и предоставяне на актуална информация относно техните специфични потребности; защита на тяхното право за равни възможности на образование и възпитание и подкрепа в ситуации на опити за тяхната сегрегация; сътрудничество с всички държавни и местни институции и неправителствени организации от страната и чужбина, работещи в областта на образованието и социалното включване на децата с увреждания.

ВИЗИЯТА на НСУСУ е пряко свързана с общочовешките принципи на етично отнасяне, чийто обобщен запис оформя съдържанието на чл.5а от Лисабонския договор, в който е записано, че „ … При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаване на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве…“ В този аспект – на базата на добрата педагогическа практика – ще осъществява своята дейност в посока към: обединяване на децата и учениците със специални образователни потребности – при запазване на многообразието и различията, и уменията им за вграждане в социална среда; съдействие за изясняване и преодоляване на противоречията и изолацията между различните специалисти и организации в областта на работата с лица със СОП чрез откритост, широка и навременна информираност и постоянен диалог; формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.

Национално сдружение на учителите от специалните училища – „СЪТРУДНИЧЕСТВО“: Участва: в изработване на законови и подзаконови нормативни актове, подобряващи условията на образование, възпитание и живот на децата със специални образователни потребности; при изработването на националната социална политика за изравняване на възможностите за интеграция на децата със СОП, като работи за увеличаване на предлаганите за тях услуги, подпомагащи интеграцията им във всички сфери на социалния живот. Организира и провежда: информационни, правозащитни, антидискриминационни и други кампании, позволени от закона, като следи за изпълнението на националното законодателство, регламентиращо правата на децата със СОП и произтичащите за българската държава задължения в тази област от ратифицираните международни актове консултации, семинари, симпозиуми, конференции, конгреси, работни срещи и други за развитието и решаването на практически и организационни проблеми, свързани с основните цели и задачи на Сдружението.

Последни новини

Нови публикации

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национално сдружение на учителите от специалните училища – „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ (НСУСУ), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени специални училища.

Back to Top