НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НСУСУ – СЪТРУДНИЧЕСТВО

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НСУСУ – СЪТРУДНИЧЕСТВО

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НСУСУ – СЪТРУДНИЧЕСТВО

Коментарите са изключени за НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НСУСУ – СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Венета Ал-Шериф
Председател на НСУСУ „Сътрудничество”

Приветствие към участниците в конференцията

Национална конференция на НСУСУ „Сътрудничество”
„Сътрудничество – за успех”
18.06.2015 г. – 19.06.2015 г.

18 юни 2015 г., хотел „Алианц”, Пловдив, България

 

Скъпи приятели, скъпи гости,
Уважаеми дами и господа,

С огромно вълнение заставам тук пред Вас за да Ви поздравя с добре дошли на първата конференция, организирана от НСУСУ „Сътрудничество”. Всички ние изминахме дълъг път за да можем да се съберем заедно, тук и сега в тази зала.
След учредяването на НСУСУ „Сътрудничество” точно преди една година, ние учителите от специалните училища в България имаме своята професионална организация.
Нужни бяха много кураж и трудни решения. Нужна беше воля и професионална отговорност за положителна промяна –  да се обединим като партньори, споделящи общи ценности и проекти за бъдещето.
Истината има силата да обединява, а не да разделя. Искрено се надявам, че с тази инициатива ще успеем по достоен начин да отбележим първата година от началото на обединението на специалните училища в България, но и да започнем един важен за специалното образование  разговор.
Защото специалното образование има своя специфичен характер. То засяга най-уязвимата група деца, тези с особености в развитието и специфика на потребностите. Динамично променящата се социална среда дава отражение особено в тази специфична група. Днес расте друго поколение и ние трябва непрекъснато да се адаптираме към неговите потребности. Новите технологии налагат друго темпо на израстване и съзряване.
Предстоят ни сериозни професионални предизвикателства. Реформите в образованието се отнасят и ще променят в много голяма степен и нас работещите в специалното образование с деца със специфични потребности. От нас зависи дали и колко сме мобилни и какви потенциални възможности притежаваме за адекватно вписване в новите реалности.
Уважаеми колеги, не се съмнявам, че всички ще положим усилия нашата двудневна конференция да протече в конструктивен дух, оперативно и делово. Пред нас стоят за разискване важни въпроси в няколко направления: отчет за дейността на сдружението, финансови въпроси – приходи, разходи, бюджет за 2015 г., промени в нормативни документи – Наредба  № 1 на МОН, информация за работата на членове на УС свързана с предложения за промени в текстове на проекта на Закон за предучилищното и училищното образование, предложения за текстове при разработването на подзаконовите актове – стандарт за приобщаващо образование  и организационни въпроси за подобряване на дейността на сдружението. Да си  пожелаем спорна работа.

Уважаеми колеги и гости на този форум, позволете ми да открия конференцията и да предоставя думата за приветствие към участниците в нея на директора на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в МОН, г-жа Грета Ганчева.

Слайд2

 

 

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА

Период на отчитане: май – декември 2014 г. вкл. до 30.05.2015 г. (за едногодишен период от учредяването на сдружението)

Изготвен: юни 2015 г. от: Венета Ал-Шериф – Председател на УС

СЪДЪРЖАНИЕ  

І.  Въведение  
II. Отчет на дейностите за периода 
ІІІ. Медии 
ІV. Интернет страница 

 

І .ВЪВЕДЕНИЕ

Национално сдружение на учителите от специалните училища „Сътрудничество” (НСУСУ) е създадено с нестопанска цел и учредителен протокол от 30.05.2014 г. в гр. София и е регистрирано с решение на Софийски градски съд през м. септември 2014 г. През изминалата 2014 година и първата половина на 2015 год. можем да посочим поредица от успешни организационни дейности, които можем да покажем. Изготвихме и приехме следните нормативни актове на сдружението:

 • Устав на сдружението;
 • Етичен кодекс за поведение на членовете на сдружението;
 • Правила за работа и свикване на управителния съвет;
 • Правила за организиране на дейността на сдружението.

 

 1. ЦЕЛИ НА НСУСУ

Съгласно устава на НСУСУ целите, които си поставяме пред нас като екип са:

 • Да се създаде европейско общество на възпитаници, преподаватели и родители на територията на страната, както и на всички приятели и привърженици на идеята за образователно и социално включване и професионална реализация на подрастващите деца и ученици със специални потребности;
 • Да се осъществят редица изследвания, обучения и съвместни съдействия с местната власт по въпроси от обществен интерес, остосими към децата със специални потребности;
 • Да се развие солидарност и да се насърчи толерантност сред обществото с оглед стимулиране на социалното единство реален достъп до образование на децата със СОП за по-високо качество на образование за тези деца;
 • Да се окуражава участието на обществеността и укрепване на връзките между местните групи, училища, бизнес и общински власти;
 • Да се стумулира участието на младите хора за включване в дейности, свързани с личностното и социалното им развитие, дейности за социална адаптация на маргинализирани младежки общности;
 • Да се осъществява активна работа за устойчиво демократично обществено развитие и утвърждаване принципите на гражданското общество;
 • Да се подобри благосъстоянието на хората с увреждания – тяхното приемане и намиране на мястото в едно семейство, в един кръг от съученици, колеги, приятели, часто от средата и общността, в която живеят;
 • Да се осигури включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за деца и младежи с увреждания;

НСУСУ работи около идеите за защита правото на детето със СОП да живее в благоприятна среда, да се обучава в подходяща и достъпна образователна институция и за има алтернатива при осъществяването на този избор.

 1. ДЕЙНОСТИТЕ НА НСУСУ

Нашите основни дейности са насочеи към провеждане на:

Обучителна дейност – Провеждане и участие в семинари, конференции, обучителни пътувания, работни срещи, тематични вечери, съвместни изяви и запознаване на обществеността с целите, задачите, принципите на сдружението, и неговите постиженията.

Обществена дейностосъществяване на контакти  свързани с партниране и сътрудничество с организации със сходен профил, работещи за децата със СОП и тяхното образование, активно участие с предложения до парламентарната комисия по образованието и науката свързани с промени в текстове на проектозакона за предучилищното и училищното образование внесен за разглеждане и приемане в българския парламент.

Научна дейност – организиране и участие в обществени кампании – разработване на политики и стратегии, базирани на задълбочен анализ на потребностите на целевите групи.

Образователни дейности – подпомагане на ученици и родители за подобряване комуникацията и работата в екип. Подпомагане специалисти свързани с обучението, възпитанието, терапевтирането и интеграцията на деца и ученици със специални образователни потребности.

 1. ЦЕЛЕВА ГРУПА НА НСУСУ

Целевата група, с която НСУСУ работи включва:

 • Български организации с нестопанска цел (НПО), работещи във всяка една от сферите на социалния сектор и образованието.
 • Организации и учреждения работещи с деца и ученици със специални образователни потребности, хора с увреждания, деца лишени от родителска грижа, както и общообразованелни училища и детски градини.
 • Учители, специалисти, родители, съмишленици, младежи, хора с увреждания, общественици и други граждани подкрепящи мисията на Сдружението.

ІІ. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА

 

 1. АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО

Основната мисия на административното звено е организация на документацията на Сдружението – работа с кореспонденцията, финансовите въпроси на сдружението, протоколирането на официалните срещи и въвеждането на база данни във вътрешното пространство на сайта на НСУСУ.
Благодарение на административното звено беше изработен и успешно функционира интернет сайт на организацията.
През отчетения период организацията на задачите на административния отдел се осъществяват по най-оптималния начин, което е сериозно предизвикателство пред екипа. Подкрепа оказаха IT специалисти, във връзка с разработеното вътрешно пространство на сайта, определено за съхраняване на документите на Сдужението, неговата база данни и контактна форма.

 

 1. ЕКСПЕРТНО ЗВЕНО

В оргазинацията членуват специални педагози – учители, специалисти – училищни и клинични психолози, логопеди, социални работници, арт и кинезитерапевти. Част от екипа на сдружението е квалифициран в провеждането на обучения и семинари, други са квалифицирани специалисти по ПЕКС, Монтесори терапия и поведенческа терапия. Екипът на НСУСУ има експертиза за диагностика, терапевтична работа и обучение на деца със специални образователни потребности.

 

ІІІ. ЗВЕНО МЕДИИ

През целия период сдружението поддържа контакт с медиите и при необходимост популяризира своите действия чрез тях.

 

ІV. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

НСУСУ изгради и поддържа своя интернет страница. През 2015 г. сайта на организацията беше редовно обновяван с текуща информация, като екипа се стараеше да отразява своевременно инициативите на сдружението, да публикува съобщения, позиции на сдружението и на отделни негови членове, както и да информира за бъдещи инициативи.

 

Изказвам сърдечни благодарности на колегите си, на своите приятели и съмишленици  за огромния труд и подкрепа, които стоят зад нашите резултати!

 

18 юни, 2015 г.                                                                        Председател  на УС
гр. Пловдив                                                                             на НСУСУ:                 Венета Ал-Шериф

Слайд3

Слайд4

 Слайд6

Слайд7

Подобни

Заявление за членство

Следвайте ни

За нас

Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени центрове за специална образователна подкрепа.

Back to Top